Engleski

Strani jezik se najbolje uči u sredini gde se taj jezik govori i u realnim situacijama koje zahtevaju
njegovu upotrebu. Iz tog razloga, na našim časovima simuliramo životne situacije u kojima će se
primenjivati strani jezik. Savremene metode učenja podrazumevaju akcenat na razvoju govorne
veštine, te se tako u našem centru nastava odvija isključivo na ciljnom jeziku,a period privikavanja
polaznika je minimalan.

Na časovima gramatike akcenat je na dodatnoj pomoći u savladavanju gramatičkih celina. Kako se na
redovnim časovima obrađuje samo funkcionalna gramatika, jer se veći akcenat stavlja na govor,
časovi gramatike su prilika da se polaznici više zadrže na gramatičkim vežbanjima. Održavaju se dva
puta nedeljno po 45 min.

Naši polaznici imaju priliku da sve časove koje su propustili u jednom mesecu, nadoknade u
narednom mesecu u grupama istog ili sličnog uzrasta.

Na našim kursevima se obrađujemo udžbenik koji se ne obrađuje u matičnim školama naših
polaznika. Ipak, naši profesori su uvek na raspolaganju za dodatna objašnjenja, vežbanja i proveru
pred kontrolne i pismene zadatke. Časovi gramatike su takođe prilika da polaznici dobiju pomoć iz
školskog gradiva.

Predškolci

Kursevi engleskog za decu predškolskog uzrasta zasnivaju se na stimulativnim i zabavnim audio, vizuelnim i motoričkim aktivnostima. Pomoću pesmica, recitacija, brojalica, jednostavnih priča, dramatizacija i drugih tehnika verbalne metode, deca sa lakoćom usvajaju pravilan izgovor, proširuju i bogate svoj rečnik i ovladavaju jednostavnim rečeničnim konstrukcijama.


Naša nastava obuhvata:
* TPR (Total Physical Response)
* NTC aktivnosti
* Najsavremeniju tehničku opremu u obrazovanju
* Udžbenici renomiranih engleskih izdavača
* Didaktičke modele učenja
* Vežbanje grafomotorike
* Animaciju i rekreaciju dece
* Primena naučenog u svakodnevnim životnim situacijama


Učenje engleskog jezika od najmlađeg uzrasta doprinosi boljoj koncentraciji deteta, oslobađanju od treme pred grupom ili na sceni, razvijanju motorike i logike, kao i boljoj pripremi za redovni školski program.

 Organizacija nastave: grupe do 8 polaznika

Tempo rada: 2 puta nedeljno po 45 min

Trajanje kursa: 10 meseci
Cena: 3700 din/mesečno

Mlađi osnovci

Jezik znaš, ako ga govoriš

Strani jezik se najbolje uči u sredini gde se taj jezik govori i u realnim situacijama koje zahtevaju njegovu upotrebu. Iz tog razloga, na našim časovima simuliramo životne situacije u kojima će se primenjivati strani jezik. Savremene metode učenja podrazumevaju akcenat na razvoju govorne veštine, te se tako u našem centru nastava odvija isključivo na ciljnom jeziku,a period privikavanja polaznika je minimalan.

Besplatni časovi gramatike

Na časovima gramatike akcenat je na dodatnoj pomoći u savladavanju gramatičkih celina. Kako se na redovnim časovima obrađuje samo funkcionalna gramatika, jer se veći akcenat stavlja na govor, časovi gramatike su prilika da se polaznici više zadrže na gramatičkim vežbanjima. Održavaju se dva puta nedeljno po 45 min.

Nadoknada svakog propuštenog časa

Naši polaznici imaju priliku da sve časove koje su propustili u jednom mesecu, nadoknade u narednom mesecu u grupama istog ili sličnog uzrasta.

Pomoć u savladavanju školskog gradiva

Na našim kursevima se obrađujemo udžbenik koji se ne obrađuje u matičnim školama naših polaznika. Ipak, naši profesori su uvek na raspolaganju za dodatna objašnjenja, vežbanja i proveru pred kontrolne i pismene zadatke. Časovi gramatike su takođe prilika da polaznici dobiju pomoć iz školskog gradiva.

Kursevi engleskog jezika za mlađe osnovce su namenjeni deci uzrasta od 7 do 11 godina, te su stoga i osmišljeni kako bi odgovorili na komunikacijske potrebe ovog uzrasta. Kroz raznolike sadržaje učenici razvijaju veštine slušanja, čitanja, govora i pisanja. Uz rad u malim grupama i individualni pristup koji primenjujemo u nastavi, učenici imaju priliku da steknu sposobnost, sigurnost i osećaj uspeha u ovladavanju jezičkim izazovima.
Naša nastava obuhvata:

* TPR (Total Physical Response)
* NTC aktivnosti
* Najsavremeniju tehničku opremu u obrazovanju
* Udžbenike renomiranih engleskih izdavača
* Didaktičke modele učenja
* Uvođenje osnovne gramatike i opismenjavanje
* Animaciju i rekreaciju dece
* Primena naučenog u svakodnevnim životnim situacijama

Deca mlađeg školskog uzrasta u našem edukativnom centrurazvijaju jezičke strukture, konverzacijske veštine, bogate svoj rečnik reči i fraza na engleskom jeziku, upoznaju se sa osnovnom gramatikom engleskog jezika i grade dobre temelje za naprednije nivoe engleskog jezika.

Organizacija nastave: grupe do 8 polaznika
Tempo rada: 2 puta nedeljno po 45 min

Trajanje kursa: 10 meseci
Cena: 3800 din/mesečno

Stariji osnovci

Kursevi engleskog jezika za decu školskog uzrasta od V do VIII razreda su organizovani po redovnom školskom programu ili po programu centra. Na ovom nivou učenja jezika akcenat se stavlja na govor, konverzaciju između predavača i polaznika, polaznika i polaznika, kao i na konverzaciju na zadatu temu. Osim konverzacije po nastavnom planu i programu obrađuju se gramatičke jedinice predviđene za određeni nivo znanja,  provera stečenog znanja kako bi se direktno imao uvid ukoliko je nešto propušteno i na šta se posebno treba obratiti pažnja.

Naša nastava obuhvata:
* TPR (Total Physical Response)
* NTC aktivnosti
* Najsavremeniju tehničku opremu u obrazovanju
* Udžbenike renomiranih engleskih izdavača
* Didaktičke modele učenja
* Uvođenje i vežbanje napredne gramatike
* Animaciju i rekreaciju dece
* Primena naučenog u svakodnevnim životnim situacijama

Deca starijeg školskog uzrasta u našem edukativnom centru razvijaju složene jezičke strukture, unapređuju konverzacijske veštine, bogate svoj rečnik formalnim i neformalnim rečima i frazama na engleskom jeziku, vežbaju upotrebu naprednih gramatičkih jedinica i pripremaju se za napredne nivoe engleskog jezika.
Organizacija nastave: grupe do 8 polaznika

Tempo rada: 2 puta nedeljno po 50 min
Trajanje kursa: 10 meseci
Cena: 3900 din/mesečno

Srednjoškolci

Kursevi engleskog jezika za srednjoškolce su metodama i sadržajem prilagođeni starijem tinejdžerskom uzrastu, a to znači da se interaktivnim aktivnostima postiže obogaćivanje rečnika i savladavanje složenijih gramatičkih struktura. Posebna pažnja se poklanja razvijanju veština slušanja, govora i pisanja. Nastavni program usklađen je sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike. U jednoj školskoj godini (dva semestra) učenici završavaju jedan nivo.
Naša nastava obuhvata:

* TPR (Total Physical Response)
* NTC aktivnosti
* Najsavremeniju tehničku opremu u obrazovanju
* Udžbenike renomiranih engleskih izdavača
* Didaktičke modele učenja
* Uvođenje i vežbanje napredne gramatike
* Animaciju i rekreaciju dece
* Primena naučenog u svakodnevnim životnim situacijama

Srednjoškolci u našem edukativnom centru razvijaju unapređuju postojeće nivoe znanja, usavršavaju se i potpuno osamostaljuju u pisanoj i usmenoj upotrebi engleskog jezika. Takođe, kroz programe našeg edukativnog centra polaznici srednjoškolskog uzrasta pripremaju se za polaganje Kembridžovih ispita.

Organizacija nastave: grupe do 8 polaznika
Tempo rada: 2 puta nedeljno po 60 min
Trajanje kursa: 10 meseci

Cena: 4000 din/mesečno