Pri učenju stranih jezika neizostavan faktor koji pomaže u motivisanju učenika i njihovom
boljem pamćenju su igre. Naime, to su aktivnosti koje pre svega služe kao prečica ili kraći i
zanimljiviji put za savlađivanje gradiva naročito kod mlađih uzrasta čije se učenje i usvajanje
jezika zasniva na istraživanju i spoznaji sveta oko njih. Uloga predavača jeste da upravo kod
ovog tipa učenika omogući razvijanje motoričkih veština igrama koje uključuju pokret, mimiku,
korišćenje različitih izraza lica, a samim tim podrazumevaju podsticanje svih ostalih čula. Deca
imaju potrebu da vide, čuju, mirišu, i dodiruju predmete oko sebe u procesu tog usvajanja.
From controlled to free activities
Zabavna atmosfera koju stvara igra podstiče učenika stranog jezika da sa lakoćom verbalizuje
do sad stečeno znanje i da lakše usvoji novo. Kako to postižemo? Priprema ili prva polovina časa
namenjena je kontrolisanim aktivnostima, gde se usvajaju pravila, gramatičke jedinice i
vokabular, a kako čas odmiče, aktivnosti su sve slobodnije, gde se na samom kraju izvodi igra u
kojoj naši učenici primenjuju ono što su u prethodnim aktivnostima naučili. Igra je tu da podstake
korišćenje jezika, a ne da se fokusira na isti.
U nastavi stranih jezika, neizostavno je korišćenje ovakvih elemenata, ne samo u svrhu
stvaranja produktivne radne atmosfere, već i radi pripreme učenika na realne životne situacije.
Igra u učionici doprinosi da učenici izađu sa časa energični i zadovoljni.
Play, but.. by the rules!
Veoma je bitno napomenuti da postoje određena merila za uvođenje igara u nastavu. Pre
svega igra mora biti nešto više od zabave, instrukcije treba da su jasne, priprema temeljna, a
vreme ograničeno. Naši nastavnici stranih jezika voma pažljivo planiraju i osmišljavaju igre sa
glavnim motivom da igra bude smislena i svrsishodna. Svaki učenik je podjednako uključen u
igru, a takmičarski duh svodimo na prijateljsko nadmetanje.

Neke od mnogobrojinih aktivnosti koje mi kao škola engleskog primenjujemo u nastavi
stranog jezika su:
 Listen and Do aktivnosti koje za svrhu imaju razvijanje veštine slušanja kod učenika.
Neke od igara uključuju slušanje teksta i reprodukovanje istog crtanjem, glumom ili kroz
slike iz priče; jedan od učenika može i da nosi povez, a drugi da daju instrukcije; zatim
pogađanje pojmova kroz slušanje; te igra “gluvih telefona” gde učenici reprodukuju ono
što su čuli pisanjem na tabli.
 TRP aktivnosti (Total Physical Response) se odnose na aktivnosti koje pospešuju
usvajanje jezika kroz koordinaciju pokreta i jezika. Na primer, jednostavno pričanje priče

gde predavač ponavlja iste pokrete jeste TRP metod. Kroz takav pristup, učenik aktivno
sluša, posmatra i učestvuje i sam, bez stresa i poteškoća. Isti pristup koristi se u igri
„Sajmon kaže”, ili u postavci pozorišne predstave gde je predavač narator a učenici
glumci. Na taj način podstiče se učenje i usvajanje stranog jezika sa lakoćom, jer dok su
osmesi na licu, oni zaboravljaju da su u učionici i njihovi umovi tada najviše nesmetano i
dugoročno usvajaju.
 Role play aktivnosti jesu aktivnosti koje kombinuju dva prethodna pristupa i veoma su
uspešne kod dece uzrasta od 7 godina, ali i starijih i mlađih. Neke od njih su telefonski
razgovor, odlazak u kupovinu, odlazak kod doktora, poručivanje u rastoranu, školski
razgovori i slično.
 Petominutne aktivnosti su kratke aktivnosti koje vrlo efektno angažuju čula, a mogu se
primeniti na sve aspekte učenja jezika, od gramatičkih oblasti do usvajanja leksikona
stranog jezika. Pogodne su i jer, kako im sam naziv kaže, ne zahtevaju mnogo vremena za
izvođenje, pa pažnja dece ostaje usmerena.

Učimo kroz igru
Call Now Button