Učimo kroz igru

Pri učenju stranih jezika neizostavan faktor koji pomaže u motivisanju učenika i njihovom boljem pamćenju su igre. Naime, to su aktivnosti koje pre svega služe kao prečica ili kraći i zanimljiviji put za savlađivanje gradiva naročito kod mlađih uzrasta čije se učenje i usvajanje jezika zasniva na istraživanju i spoznaji sveta oko njih. Uloga predavača jeste da upravo kod ovog tipa učenika omogući razvijanje motoričkih veština igrama koje uključuju pokret, mimiku, korišćenje različitih izraza lica, a samim tim podrazumevaju podsticanje svih ostalih čula. Deca imaju potrebu da vide, čuju, mirišu, i dodiruju predmete oko sebe u procesu tog usvajanja.

From controlled to free activities

Zabavna atmosfera koju stvara igra podstiče učenika stranog jezika da sa lakoćom verbalizuje do sad stečeno znanje i da lakše usvoji novo. Kako to postižemo? Priprema ili prva polovina časa namenjena je kontrolisanim aktivnostima, gde se usvajaju pravila, gramatičke jedinice i vokabular, a kako čas odmiče, aktivnosti su sve slobodnije, gde se na samom kraju izvodi igra u kojoj naši učenici primenjuju ono što su u prethodnim aktivnostima naučili. Igra je tu da podstake korišćenje jezika, a ne da se fokusira na isti.

U nastavi stranih jezika, neizostavno je korišćenje ovakvih elemenata, ne samo u svrhu stvaranja produktivne radne atmosfere, već i radi pripreme učenika na realne životne situacije.

Igra u učionici doprinosi da učenici izađu sa časa energični i zadovoljni.

Play, but.. by the rules!

Veoma je bitno napomenuti da postoje određena merila za uvođenje igara u nastavu. Pre svega igra mora biti nešto više od zabave, instrukcije treba da su jasne, priprema temeljna, a vreme ograničeno. Naši nastavnici stranih jezika voma pažljivo planiraju i osmišljavaju igre sa glavnim motivom da igra bude smislena i svrsishodna. Svaki učenik je podjednako uključen u igru, a takmičarski duh svodimo na prijateljsko nadmetanje.

Neke od mnogobrojinih aktivnosti koje mi kao škola engleskog primenjujemo u nastavi stranog jezika su:

  • Listen and Do aktivnosti koje za svrhu imaju razvijanje veštine slušanja kod učenika. Neke od igara uključuju slušanje teksta i reprodukovanje istog crtanjem, glumom ili kroz slike iz priče; jedan od učenika može i da nosi povez, a drugi da daju instrukcije; zatim pogađanje pojmova kroz slušanje; te igra “gluvih telefona” gde učenici reprodukuju ono što su čuli pisanjem na tabli.
  • TRP aktivnosti (Total Physical Response) se odnose na aktivnosti koje pospešuju usvajanje jezika kroz koordinaciju pokreta i jezika. Na primer, jednostavno pričanje priče gde predavač ponavlja iste pokrete jeste TRP metod. Kroz takav pristup, učenik aktivno sluša, posmatra i učestvuje i sam, bez stresa i poteškoća. Isti pristup koristi se u igri „Sajmon kaže”, ili u postavci pozorišne predstave gde je predavač narator a učenici glumci. Na taj način podstiče se učenje i usvajanje stranog jezika sa lakoćom, jer dok su osmesi na licu, oni zaboravljaju da su u učionici i njihovi umovi tada najviše nesmetano i dugoročno usvajaju.
  • Role play aktivnosti jesu aktivnosti koje kombinuju dva prethodna pristupa i veoma su uspešne kod dece uzrasta od 7 godina, ali i starijih i mlađih. Neke od njih su telefonski razgovor, odlazak u kupovinu, odlazak kod doktora, poručivanje u rastoranu, školski razgovori i slično.
  • Petominutne aktivnosti su kratke aktivnosti koje vrlo efektno angažuju čula, a mogu se primeniti na sve aspekte učenja jezika, od gramatičkih oblasti do usvajanja leksikona stranog jezika. Pogodne su i jer, kako im sam naziv kaže, ne zahtevaju mnogo vremena za
    izvođenje, pa pažnja dece ostaje usmerena.